Etický kódex

Tretia streda v októbri patrí Globálnemu dňu etiky a je každoročným pripomenutím potreby posilnenia etiky prostredníctvom činnosti jednotlivcov a organizácií. Dôležité je pripomínať túto potrebu v inštitúciách, ktoré slúžia verejnosti a musia si neustále získavať a udržiavať dôveru verejnosti.

Dravosť spoločnosti, ktorá je zameraná hlavne na zisky a konzum, vedie mnohých k zabúdaniu na morálne, mravné a etické zásady konania. Dôsledkom sú i narušené vzťahy v spoločnosti. Preto je dôležité, aby sme aj prostredníctvom prijatého Etického kódexu trvali na dodržiavaní etického správania všetkých zúčastnených aj v procese verejného rozhodovania a schvaľovania.

K prijatiu etických a zodpovedných politík povzbudzuje aj Globálny pakt OSN, ku ktorej sa môžu pripojiť aj mestá prostredníctvom programu Cities.

Globálny deň etiky sa prvýkrát konal v roku 2014, aby pomohol zvýšiť povedomie o etike a zaistiť, aby etika mala význam – či už v každodennom živote jednotlivcov, rozhodovaní organizácií alebo pri tvorbe predpisov. Globálneho dňa etiky sa za posledných sedem rokov zúčastnili jednotlivci a organizácie z viac ako 75 krajín.

Každý vieme alebo tušíme aké sú riziká pre verejnú inštitúciu, jej zamestnancov alebo verejných predstaviteľov, ak sa konflikt záujmov v akejkoľvek podobe nebude riadne riešiť. V Seredi máme túto skúsenosť najmä pri prideľovaní dotácií.

Vo Vízii pre Sereď  #teamOndro preto považujeme za žiaduce zaviesť Etický kódex, ktorý by obsahoval riešenie konfliktu záujmov, zneužívanie postavenia, služobných informácii a dôvery a ďalšie základné pravidlá usmerňujúce správanie volených predstaviteľov samosprávy alebo zamestnancov verejných inštitúcii v meste.

#teamOndro

#kandidatnaprimatora

#sered

#transparentnasered

#viziapresered

#etickykodex

Categories: Teamondro