Kedy, kde, ako a koho voliť v sobotných voľbách?

Prinášame vám krátky prehľad toho, kedy, kde, ako a koho voliť už túto sobotu 29. októbra v komunálnych aj župných voľbách.

Kedy a kde voliť?

Komunálne a župné voľby sú už túto sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00.

Každý človek môže voliť len v obci/v meste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Miesto, kam máte ísť voliť práve vy, zistíte v tomto dokumente: VOLEBNÉ OKRSKY SEREDE.

Ako voliť?

Po príchode do volebnej miestnosti ste povinní preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Áno, aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v meste Sereď a v sobotu 29. októbra dovŕšia 18 rokov, môžu voliť.

Volebná komisia vám vydá prázdnu modrú obálku a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi – jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov a poslankýň zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

Potom vám komisia vydá prázdnu bielu obálku a dva biele hlasovacie lístky – jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov a poslankýň do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta Sereď.

Spolu s obálkami sa presuniete do osobitného priestoru určeného na krúžkovanie vašich favoritov do jednotlivých orgánov.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vložíte do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

Ak vložíte hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Volič/volička je povinný/á odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Koho voliť?

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstiev mesta aj samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať najviac toľko čísel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.

Na hlasovacom lístku pre voľby primátora a predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo len JEDNÉHO kandidáta.

Pre uľahčenie hlasovanie do mestského zastupiteľstva vám dáme tip! Krúžkujte jubilantov.

Volebný obvod 1: s číslom 12 Erik Štefanek, 40 rokov, a s číslom 5 Martina Hilkovičová, 50 rokov.

Volebný obvod 2: s číslom 7 Ondrej Kurbel, 40 rokov, a s číslom 9 Miroslava Sabová Dudášová, 30 rokov.

Volebný obvod 3: s číslom 5 Mária Fačkovcová, 60 rokov.

Na post primátora mesta Sereď kandiduje s číslom 4 Ondrej Kurbel, 40 rokov.

Čo keď mám nejaký problém s hlasovaním?

Človek, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Ak sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať mesto alebo v sobotu 29. októbra okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Ak musíte zostať doma kvôli COVID ochoreniu, môžete telefonicky požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v úradných hodinách Mestského úradu v Seredi. Oprávnený volič v telefonickej žiadosti uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu,
  • telefonický kontakt,
  • informáciu, či má záujem hlasovať v obidvoch voľbách, alebo iba v jedných.

Telefonické žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania môžete podávať PhDr. Silvii Adamčíkovovej najneskôr do piatku 28. októbra 2022 do 12:00 na telefónnom čísle: 0905 556 879.